ประวัติการทำงาน

  • 2022 - ปัจจุบัน : Programmer บริษัท ลานเกียร์ ​เทคโนโลยี จำกัด
  • 2019 - 2022 : Asp.net บริษัท เทอราบิท จำกัด
  • 2017 - 2019 นักพัฒนาระบบทางด้าน K2 SmartForm บริษัท อาไรซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ประสบการณ์ด้านการทํางาน

- C# - Asp.net - Reporting Service - JavaScript - Node js - MySQL - SQL Server

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาโท คณะสถิติประยุกต์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ Nida Thailand
  • ปริญญาตรี จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิรน์เอเชีย