ประวัติการทำงาน

  • 2560 – ปัจจุบัน นักพัฒนาระบบ บริษัท ลานเกียร์ เทคโนโลยี จำกัด
  • 2560 - ปัจจุบัน Full-stack Developer ที่ STREAMING CO.,LTD.
  • 2559 - 2560 ผู้จัดการโครงการ (พัฒนาซอฟต์แวร์) ที่ WIRING EXPERT CO., LTD
  • 2559 - 2560 Full-stack Developer แบบอิสระ ที่ Code play CO., LTD.
  • 2559 ผู้ก่อตั้ง พิกค์เซด (Picksed) แหล่งรวบรวม และเก็บบันทึกผลงาน ที่ไม่จำกัดแนว และประเภทของผลงาน
  • 2558 - 2560 Full-stack Developer แบบอิสระ ที่ ODW now digital media solution CO., LTD
  • 2557 - 2560 นักพัฒนาซอฟแวร์ระบบ แบบอิสระ ที่ SKYHOLD CO., LTD
  • 2556 – 2556 ผู้ช่วยสอน รายวิชากระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ส่วนบุคคล (Personal Software Process: PSP) คณะวิทยาการสารสนเทศ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
  • 2555 - 2557 นักพัฒนาซอฟแวร์ระบบ ที่ห้องปฏิบัติการวิจัยวิศวกรรมระบบสารสนเทศ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา (Information System Engineering Research Laboratory)

ประสบการณ์ด้านการทํางาน

- ออกแบบ Technology Stack ให้เหมาะสมกับ Project และทีมพัฒนา - พัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับ อุตสาหกรรม การเงิน, สื่อสิ่งพิมพ์, สื่อสารคมนาคม, การศึกษา และซอฟต์แวร์ใช้ภายในองค์กร - พัฒนาซอฟต์แวร์โดยใช้ภาษา PHP และ Javascript กว่า 8+ ปี

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาตรี จากคณะวิทยาการสารสนเทศ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ มหาวิทยาลัยบูรพา