ประวัติการทำงาน

  • 2022- ปัจจุบัน : นักวิเคราะห์ธุรกิจ บริษัท ลานเกียร์ เทคโนโลยี จำกัด
  • 2021-2022: Product Owner บริษัท บัซซ์ ฟรีซ โซลูชั่น จำกัด

ประสบการณ์ด้านการทํางาน

- ประสบการณ์วิเคราะห์และออกแบบระบบ LMS E-Learning Platform ของบริษัท CPF IT - ประสบการณ์วิเคราะห์และออกแบบระบบ การให้บริการงานการอนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Permit) ของ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) - Design UX/UI for Website and Application as required.

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาตรี: จากคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร