ประวัติการทำงาน

  • 2022 - ปัจจุบัน : นักพัฒนาระบบบริษัทลานเกียร์ ​เทคโนโลยี จำกัด
  • 2019 - 2022 : Asp.net บริษัท เทอราบิท จำกัด
  • 2017 - 2019 นักพัฒนาระบบทางด้าน K2 SmartForm บริษัท อาไรซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ประสบการณ์ด้านการทํางาน

C#, Asp.net, Reporting Service, JavaScript, Node js, My SQL, SQL Server

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาโท คณะสถิติประยุกต์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ Nida Thailand
  • ปริญญาตรี จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิรน์เอเชีย