ประวัติการทำงาน

  • 2015 - ปัจจุบัน: ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ลานเกียร์ เทคโนโลยี จำกัด
  • 2014: ที่ปรึกษาและผู้จัดการโครงการ บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด
  • 2013: ที่ปรึกษาทางด้านเทคโนโลยี บริษัท เอ็ดดูเคชันสตูดิโอ จำกัด
  • 2013: ผู้จัดการทั่วไป บริษัทไอดีออน จำกัด
  • 2011: หัวหน้างานแผนกวางแผนกลยุทธ์ บริษัทไอเอ็นจี ประกันชีวิต จำกัด
  • 2009: Operational Analysis and Development Department Manager, Shanghai Lotus Supermarket Chain Store Co., Ltd. Shanghai, China
  • 2007: อาจารย์พิเศษ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ โครงการการขยายโอกาสการศึกษาฯ (จังหวัดน่าน)
  • 2006: ผู้ช่วยสอน ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ด้านการทํางาน

นักวิเคราะห์และผู้จัดการโครงการซอต์แวร์การเชื่อมต่อระบบ (System Integration) ด้วยประสบการณ์หลากหลายมากกว่า 14 ปี ทั้งการทำ Operation Research สำหรับ HyperMarket, เคยเป็นผู้ออกแบบและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการปรับโครงสร้างผลตอบแทน commission ฝ่ายขาย ปรับปรุงระบบการคำนวณและการทำจ่ายผลประโยชน์ตัวแทน, นักวิเคราะห์และออกแบบระบบให้กับลูกค้าองค์กรณ์ทั้งภาครัฐและเอกชนหลายแห่ง

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาโท และปริญญาตรี จากคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับ 2)