ประวัติการทำงาน

  • 2010 - ปัจจุบัน : Technical lead, ที่ปรึกษาทางด้าน Business Process Automation (K2 Blackpearl) บริษัท ลานเกียร์ เทคโนโยลี จำกัด

ประสบการณ์ด้านการทํางาน

ประสบการณ์การออกแบบระบบสารสนเทศน์ เช่น ระบบคลังข้อมูลเอกสาร ระบบจองห้องประชุม รวมถึงระบบสารสนเทศน์ภายในองค์กรภาครัฐต่างๆ เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ, สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, สำนักงานรัฐบาลอิเล็คทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) และยังมีประสบการณ์ออกแบบระบบและเป็นที่ปรึกษาด้านการจัดการกระบวน การทางธุรกิจอัตโนมัติ (BPM) โดยใช้ K2 ให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนหลายแห่ง

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาโท จากคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาตรี จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา